Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
Inschrijfnummer K.v.K. te Venlo: 12059488

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle
overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van
werkzaamheden en/of tot het leveren van diensten van Rik Golsteijn V.O.F.
gevestigd te Echt, hierna te noemen “de gebruiker”.
2. De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de
wederpartij”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten
overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een
offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt
als instemming met de toepassing ervan.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze
algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.
2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen
of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door
de gebruiker bindend.
ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn
vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q.
aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard,
dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van
de aanvaarding te herroepen.
2. Getoonde en verstrekte monsters en/of modellen gelden slechts ter aanduiding.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
3. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de
uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte
materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden
gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker
gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht
tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of
toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker
gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te
brengen.
B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden
na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden
doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit
artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de wederpartij
bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN
De gebruiker is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te
schakelen.
ARTIKEL 5: LEVERING / VERRICHTE WERKZAAMHEDEN EN TERMIJNEN
1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn
verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering c.q. beëindiging van de
werkzaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden
gesteld.
3. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
4. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te
verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer
van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken voor rekening
en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk
in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te
verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de
wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of
de zaken te leveren.
5. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke
termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn
verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één)
maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van
de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de
overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of
nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding
van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te
ontbinden.
6. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q.
bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere
kosten, te voldoen onverlet.
7. De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen
van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen,
alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te
maken.
ARTIKEL 6: VERSTREKKEN GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN ADVIES
1. De wederpartij is verplicht alle gegevens, welke de gebruiker nodig heeft voor het
naar diens oordeel adequaat uitvoeren van advieswerkzaamheden, in de gewenste
vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan de gebruiker te verstrekken.
2. De gebruiker behoudt zich het recht voor de uitvoering van de
advieswerkzaamheden op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in
het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.
3. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig
zijn. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor gevolgen voortvloeiende uit het niet
juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
4. De wederpartij zal de gebruiker informeren over ontwikkelingen die binnen zijn
organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de
advieswerkzaamheden en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe
opdrachten.
5. De gebruiker zal de door de wederpartij aan hem verstrekte gegevens vertrouwelijk
behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden ter
beschikking stellen.
ARTIKEL 7: VOORTGANG LEVERING, UITVOERING WERKZAAMHEDEN
1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de
gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker
gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan
de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien tijdens de uitvoering van een door de gebruiker aangenomen opdracht blijkt,
dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende
omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht
te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd,
dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten
gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn.
De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de
gebruiker verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.
3. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de
wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8: TRANSPORT
1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen
wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die
verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.
4. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van
bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
5. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door de gebruiker, voor
rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het
bepaalde in artikel 5.
ARTIKEL 9: EMBALLAGE
1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden
afgeleverd, blijven eigendom van de gebruiker en mogen door de wederpartij niet
voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.
2. De gebruiker is gerechtigd voor deze emballage, bij de wederpartij, statiegeld in
rekening te brengen. De gebruiker is verplicht deze emballage terug te nemen, mits
franco geretourneerd, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht,
gedurende een door de gebruiker bepaalde periode na de leveringsdatum.
3. Indien emballage beschadigd is, incompleet is, of verloren is geraakt, dan is
de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op
terugbetaling van het statiegeld.
4. Indien het – ter beoordeling van de gebruiker – noodzakelijk mocht blijken,
wordt emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet
teruggenomen.
ARTIKEL 10: RECLAMES/RETOURZENDINGEN
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het
beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de
wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient
zulks onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht of te worden
aangetekend op de vrachtbrief / begeleidingsbon en vervolgens onmiddellijk ter
kennis van de gebruiker te worden gebracht. Indien aantekening op de vrachtbrief /
begeleidingsbon niet mogelijk was of niet heeft plaatsgevonden, dient de wederpartij
de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van de zaken op de hoogte te stellen, zulks
gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan de gebruiker.
2. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per
aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of beëindiging
van de werkzaamheden aan de gebruiker te worden gemeld.
3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van
natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
tevens het bepaalde in lid 8 van artikel 11 in aanmerking genomen.
4. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de
gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn
ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
7. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt
die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee
zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze.
Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de
gebruiker de reclame gegrond verklaart.
9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of
gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op
reclame.
10. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het
bepaalde in artikel 11.
ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag
worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade,
met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten
in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld,
grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke
bepalingen van dwingend recht, met name ter zake de
productenaansprakelijkheid, anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten
aanzien van personeelsleden en/of derden die de gebruiker bij de uitoefening
van zijn werkzaamheden gebruikt.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de
aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag
van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.
Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer
gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag,
voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten
verzekering.
4. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in
de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen,
die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de
gebruiker zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te repareren dan wel te
vervangen.
5. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van
het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
6. Door de gebruiker geproduceerde zaken zijn door de gebruiker voorzien van een
garantie.
7. Zo door de gebruiker geleverde – van derden betrokken – zaken door de fabrikant
van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen
gelden.
8. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde
garantietermijnen in acht.
9. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van
vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend
vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen
vast te staan.
B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale
termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de
verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan,
waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van de vastgestelde schade kan
worden aangesproken.
10. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle
schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van
vergoedingen van schade indien en voor zover:
A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van
de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van
de afgeleverde zaken door de wederpartij;
B. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de
door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
C. voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens,
materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan
de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;
D. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in
opdracht van de wederpartij reparaties of andere bewerkingen /
werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.
ARTIKEL 12: BETALING
1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien
conform artikel 5 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is
betaald:
A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter
grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een
nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
B. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn
ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de
hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden
aangemerkt;
C. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter
zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15%
van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een
absoluut minimum van € 150,00;
D. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden
betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste €
20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te
brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de
factuur vermelden.

3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende
omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd
met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de
gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat
de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt
reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke
vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de
wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle
verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst
openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere
tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af
van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde
afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij
surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval
de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf.
ARTIKEL 13: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. De gebruiker is rechthebbende op alle rechten van industriële en intellectuele
eigendom ter zake inhoud en vorm van tekeningen, ontwerpen, constructies,
producten, software modellen, omschrijvingen / adviezen en dergelijke.
2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of
overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van
de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker
voorbehouden.
3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de
gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij een gebruiksrecht toe.
ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot
op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende
betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die
betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met
vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband
houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort
schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter
zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de
gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen
van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel
een eigendomsvoorbehoud rust.
ARTIKEL 15: PAND/WARRANTAGE
Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende
betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd
geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te
vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te
brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan
diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn
gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, danwel de overeenkomst
ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst
en interest.
ARTIKEL 16: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de
wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke
tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de
wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling
aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of
delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
ARTIKEL 17: OVERMACHT
1. In geval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de
wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is
aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker of aan de zijde
van de voor uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker ingeschakelde
derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden
voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen
gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen
jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te
schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien
bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de
wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat
moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming
zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en
buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden
of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van
het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen
door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander
onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens
toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn
ingeschakeld.
3. In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht
blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag
tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging,
boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen
door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk
en volledig opeisbaar.
ARTIKEL 18: ANNULERING EN ONTBINDING
1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de
overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij
annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval
de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf.
2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin
toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van ten
minste 30% van de koopsom c.q. overeengekomen prijs, verplicht tot afname
van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de
kostprijs.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de
annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.
4. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen
zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse
rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te
maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker gevestigd is, tenzij
de kantonrechter ter zake bevoegd is.
3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan de
wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden
voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het
geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met
een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te
handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de
geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat
waar de wederpartij gevestigd is.